PATRIA

Stowarzyszenie polskie „ Patria” zostało założone w marcu 1997 roku i już w sierpniu tego samego roku zarejestrowane w Rejestrze Sądowym Sądu w Osnabrück.

Celem działalności stowarzyszenia jest:

  • kultywowanie, popieranie i propagowanie polskiej tradycji, kultury, zwyczajów oraz języka polskiego;
  • urzeczywistnianie artykułów 20 i 21 traktatu między RFN i RP z dnia 17 czerwca 1991 roku dotyczących sąsiedztwa i współpracy między narodami. Powyższe artykuły przewidują, że osoby posiadające obywatelstwo polskie lub utożsamiające się z polską kulturą, tradycją, religią i językiem, mają prawo, pojedyńczo lub zbiorowo do wyrażania swojej etnicznej, kulturalnej, religijnej i językowej tożsamości, do jej zachowania i dalszego rozwoju;
  • popieranie przyjaźni, zrozumienia i wymiany kulturalnej między narodami;
  • rozwój sportu, opieka nad dziećmi i mlodzieżą szczególnie wśród ludności polskiej i polskiego pochodzenia;
  • współpraca z innymi organizacjami, których celem jest propagowanie kultury, tradycji i języka polskiego zgodnie z przepisami prawnymi.